Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

www.medorto.pl

Regulamin sklepu - plik

Formularze zwrotu - plik

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://medorto.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę: Adrianna Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADRIANNA PIOTROWSKA MEDORTO Adam Chmiel
i wspólnicy S.C., pod adresem ul. Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671376699, REGON: 361928478, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Marek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Piotrowski; Medorto Adam Chmiel
i Wspólnicy s.c., pod adresem ul. Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671300294, REGON: 180470418, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Adam Chmiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Chmiel - AD-MED; MEDORTO - Adam Chmiel
i Wspólnicy s.c., pod adresem ul. Zwierzyniecka 24 lok. 54, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672051953, REGON: 180237350, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wspólnie działających
w formie spółki cywilnej pod nazwą
: Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c., pod adresem ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672236730, REGON: 180808171, adres poczty elektronicznej: medorto@medorto.pl, numer telefonu: + 48 733 993 955.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności i Polityce cookies opublikowanej na stronie Sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta korzystających ze Sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

§ 2 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie sklepu internetowego oznaczają:

Sprzedawca – Adrianna Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADRIANNA PIOTROWSKA MEDORTO Adam Chmiel i wspólnicy S.C., pod adresem ul. Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671376699, REGON: 361928478, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Marek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Piotrowski; Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c., pod adresem ul. Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671300294, REGON: 180470418, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Adam Chmiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Chmiel - AD-MED; MEDORTO - Adam Chmiel i Wspólnicy s.c., pod adresem ul. Zwierzyniecka 24 lok. 54, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672051953, REGON: 180237350, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wspólnie działających w formie spółki cywilnej pod nazwą: Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c., pod adresem ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672236730, REGON: 180808171, adres poczty elektronicznej: medorto@medorto.pl, numer telefonu:
+ 48 733 993 955.

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zamówienia Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu.

Sklep internetowy lub Sklep  – sklep internetowy dostępny pod adresem medorto@medorto.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Towarów.

Towar – rzeczy ruchome zakupione lub dostępne w Sklepie. Towary są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie
z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru i/lub dostarczenia Usługi cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Klienta i/lub do dostarczenia Usługi cyfrowej, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa o świadczenie usług - oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży Towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej, na rzecz Klienta.

Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych
w niniejszym Regulaminie.

Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

Operator płatności – Przelewy24 – spółka PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 779 236 98 87, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych - w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Towaru lub Usług cyfrowych.

Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę cyfrową, a w odniesieniu do Usługi cyfrowej - także cyfrowe odwzorowanie wartości.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287), dalej jako Ustawa.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2022., poz. 1360), dalej jako Kodeks cywilny.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

§ 3 Minimalne wymagania techniczne

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny
z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Towary i Usługi cyfrowe potrzebne są:

a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację
i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Sklepu, np. sprawna klawiatura;

b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;

c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).

3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.

§ 4 Towary dostępne w sklepie internetowym

1. W Sklepie medycznym https://medorto.pl/dostępne są następujące Towary
z następujących kategorii:

1) produkty dla diabetyków,

2) produkty przeciwżylakowe, kompresja,

3) rehabilitacja i ćwiczenia,

4) kosmetyki i pielęgnacja ciała,

5) wkładki do butów,

6) nietrzymanie moczu,

7) sprzęt stomijny,

8) stabilizatory,

9) wyposażenie,

10) mobilność (baloniki, podpórki, wózki inwalidzkie, kule i laski),

11) artykuły przeciwodleżynowe.

2. Specyfika każdego Towaru, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisie w Sklepie. Sprzedawca informuje także o tym, czy konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową. Klient w przypadku dokonania Zamówienia takiego zgadza się na brak tej konkretnej cechy.

§ 5 Składanie i realizacja zamówień na Towary

1. Klient może dokonać zakupu Towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Towaru
w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Towaru).

2. Po dokonaniu wyboru Towaru, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien
w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Towaru, w wyniku czego wybrany Towar zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Aktualizuj koszyk”,
a następnie kliknąć w przycisk „Zamów” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Zastosuj kupon”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.

4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych (dane zamówienia; adres do rachunku) tj. e-mail, imię, nazwisko, firma, NIP, ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, kraj, oraz zaznaczyć, czy użyć innego adresu do wysyłki, a jeśli tak to wskazać adres dostawy tj. imię, nazwisko, firma, NIP, ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, kraj (zatem Klient może wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa „Użyć innego adresu do wysyłki ?”). Aby przejść do kolejnej podstrony Danych zamówienia, czyli „Dostawa i płatność” Klient powinien wcisnąć „Dostawa i płatność” i dzięki temu pojawi się właśnie ta podstrona.

5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest wybrać metodę wysyłki lub odbioru Towaru z obecnie dostępnych w Sklepie, a także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary, z obecnie dostępnych w Sklepie.

6. W kolejnym kroku Klient powinien dokonać akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka (checkboxa w tym zakresie). Akceptacja jest niezbędna do potwierdzenia, a następnie dokonania i sfinalizowania Zamówienia.

7. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia w polu „Dodatkowe uwagi”.

8. Wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep następuje poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych
w zakresie wybranych przez siebie Towarów, jak również co do formy płatności.

10. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

12. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie,
a następnie dokonuje wpłaty.

13. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

14. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:

a) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),

b) nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem) lub nieodebrania Towaru w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji odbioru Towaru w punkcie odbioru), w sytuacji gdy odbiór Towaru został dodatkowy ustalony i potwierdzony w rozmowie telefonicznej Sprzedawcy z klientem.

§ 6 Ceny Towarów i formy płatności

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów, wycofywania Towarów, przeprowadzania promocji
i dawania rabatów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Towaru.

4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w regulaminie danej promocji.

5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

6. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację
o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

7. W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

8. Sprzedawca nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu.

9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) za pomocą serwisu Przelewy24 – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu Przelewy24 w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis np. BLIK;

b) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;

c) kartą płatniczą, za pośrednictwem operatora kart płatniczych Visa oraz MasterCard.  Autoryzacja i przewarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku;

d) za pobraniem - płatne przy odbiorze Towaru. Towar zostanie wydany po otrzymaniu płatności przy odbiorze (płatność przy odbiorze u kuriera, za pośrednictwem Poczty Polska lub przy odbiorze w punkcie wskazanym na Stronie).

10. W przypadku płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu
i zaksięgowaniu przelewu/ płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

11. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu tj. paragon lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania faktury w ten lub inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

12. Jeżeli Klient potrzebuje wystawienia faktury VAT EU, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku błędnego wystawienia faktury zostanie wystawiona faktura korekta.

§ 7 Dostawy Towaru – koszt, formy i termin

1. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

a) przesyłka pocztowa (Poczta Polska),

b) przesyłka kurierska,

c) odbiór osobisty.

2. Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz do krajów z rozwijanej listy udostępnionej na etapie wpisywania adresu wysyłki.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.

4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

5. Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia.  Ceny Towarów nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu i/lub dostawców tych usług.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności dostępnej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Operatora Płatności, czas wysyłki Towaru liczy się od momentu potwierdzenia otrzymania płatności przez System Sprzedawcy - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy i w tym przypadku wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 24 godzin.

7. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia i w tym przypadku wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 24 godzin od momentu potwierdzenia Zamówienia.

8. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

9. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny. Odbiór osobisty dostępny jest pod adresem:  ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg – w dni Robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że inny termin został indywidualnie uzgodniony z rozmowie telefonicznej między Sprzedawcą, a Klientem.

§ 8 Usługi cyfrowe – zawarcie umowy, konto klienta, newsletter

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi cyfrowe w postaci umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji
z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności dostępnym w ramach Sklepu.

3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji
i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta
w ramach ceny zapłaconej za dany Towar.

4. W celu utworzenia Konta, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań:

a) posiadanie dostępu do sieci Internet,

b) posiadanie aktywnego konta e-mail, poprawnie skonfigurowanego zgodnie z pozostałymi wymaganiami niniejszego regulaminu,

c) unikanie wtyczek typu AdBlock lub tym podobne, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Sklepu i korzystania z niego oraz z Usługi cyfrowej.

5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.

6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.

7. Założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w Sklepie.

8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o dostarczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

9. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku
z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Należą do nich chociażby: stosowanie antywirusów, wsparcia pomocy technicznej, odpowiednich zabezpieczeń technicznych narzędzi, z których korzysta i inne.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową
w zakresie, w jakim poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z usługi cyfrowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku gdy Klient nie spełnia tychże wymogów.

12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

13. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.

14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia,
z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.

15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu
i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu
i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Towary i Usługi cyfrowe Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

16. Klient może rozwiązań Umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub
w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

17. Z kolei, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do tej Usługi cyfrowej lub przez zablokowanie Konta Klienta.

18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

19. W celu usunięcia Konta Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na dane zawarte
w niniejszym regulaminie.

§ 9 Zmiany i aktualizacje usług cyfrowych

1. Sprzedawca przez czas dostarczania Usługi cyfrowej dostarcza Klientowi aktualizacje
i informuje o konieczności ich dokonania. Klient powinien dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie
z Usług cyfrowych dostarczanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie
z braku aktualizacji, jeżeli:

a) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów
w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:

a) zmiany technologii związane z Usługą cyfrową,

b) zmiany w prawie lub dostosowanie Usług cyfrowych  do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,

c) zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące jakość Usług cyfrowych,

d) zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Towarów, lub Usług cyfrowych.

3. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

4. Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.

5. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).

6. Sprzedawca może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym.

7. Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie.

§ 10 Reklamacja – Procedura reklamacji dotycząca Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący
w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.

3. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy Towaru, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy,
w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość towaru zgodnego
z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu,

b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności
z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył,

c) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta
o obniżeniu ceny.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt. Przedsiębiorca zawodowy jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt do Sprzedawcy.

9. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

10. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

11. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

12. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.

13. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.

14. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji
i zgodnie z Polityką prywatności.

15. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

16. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący
w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia Towaru istniał
w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.

18. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 11 Odstąpienie od umowy

1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny,
z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik,

b) od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniego Towaru/partii/części – w przypadku dostarczania wielu sztuk Towaru dostarczanego osobno, podzielonego na partie lub części,

c) od objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszego z Towarów – w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się
w załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi
w następujących przypadkach, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany
w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, mając na uwadze to, że niektóre Towary oferowane w Sklepie internetowym stanowią wyroby medyczne, a zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Klient jest zobowiązany zwrócić Towary do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Towar na adres Sprzedawcy.

11. Klient jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od Umowy (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy).

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

13. W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu przez niego faktury korygującej.

14. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania
z Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;

b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;

c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

15. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

16. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców zawodowych

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym regulaminie.

2. W przypadku sprzedaży Towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.

3. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą zawodowym obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Towaru oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

a) usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,

b) odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

c) zawierania umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta,

d) reklamacji i niezgodności Towaru sprzedanego z umową, w zakresie ograniczonym art. 7aa  ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy,
a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Towar, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie Towaru na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem
a Sprzedawcą,

c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie
z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

6. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także
w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 15 Opinie dostępne w ramach sklepu

1. Każdy klient Sklepu ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionym Towarze poprzez formularz „Dodaj opinie” dostępny na stronie Sklepu zlokalizowany w zakładce „Recenzje – Opinie użytkowników” obok opisu Towaru na stronie internetowej Sprzedawcy i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Sklepu i w celach określonych przez Sprzedawcę.

2. Ponadto Sprzedawca w podziękowaniu za zakup Towaru przez Klienta udostępnia też
w wiadomości e-mailowej skierowanej do Klienta link, gdzie kupujący będzie mógł wystawić stosowną opinię o zakupionym Towarze w wizytówce Google (zatem Sprzedawca odsyła do zewnętrznych narzędzi prezentujących opinie klientów tj. do wizytówki Google). Zamieszczenie opinii przez Klientów odbywa się zgodnie z Regulaminem Google: https://support.google.com/business/answer/3474122?hl=pl.

3. Opinie nie są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali Towaru lub go nabyli.

4. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Towarów w Sklepie.

§ 16 Dane osobowe i pliki cookies

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję o Administratorze danych osobowych Klienta: wspólnicy spółki cywilnej Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg: Adriannna Piotrowska (Adrianna Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADRIANNA PIOTROWSKA MEDORTO Adam Chmiel i wspólnicy S.C. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Aleja Warszawska, nr 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671376699, REGON: 361928478), Marek Piotrowski (Marek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Piotrowski; Medorto Adam Chmiel
i Wspólnicy s.c. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Aleja Warszawska, nr 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671300294, REGON: 180470418) oraz Adam Chmiel (Adam Chmiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Chmiel - AD-MED; MEDORTO - Adam Chmiel
i Wspólnicy s.c. z siedzibąw Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka, nr 24, lok. 54, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672051953, REGON: 180237350), zwany w Regulaminie również Sprzedawcą.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: medorto@medorto.pl, numer telefonu:  +48 733 533 953 lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Towaru i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą Umową.

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

1) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),

2) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),

3) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),

4) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

5) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),

6) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

7) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

8) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

9) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),

10) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

11) w celu wysyłki newslettera — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych
z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi

przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu internetowego, itp.

7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),

3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku
z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://medorto.pl.

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są
w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw –
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług i asortymentu w Sklepie. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Na stronie https://medorto.pl dostępna jest również wersja Regulaminu sklepu internetowego obowiązująca do dnia 31.12.2022 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta.

Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Załącznik nr 3 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta.

Załącznik nr 4 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta.

WZÓR

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: __________________________________

KONSUMENT

Imię i nazwisko  ________________________________

Adres zamieszkania:  ________________________________

E-mail (do kontaktu): ________________________________

Numer telefonu (o ile dostępny do kontaktu): ________________________________

Numer zamówienia: ________________________________

Data odbioru zamówienia: ________________________________

Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c

ul. Al. Warszawska 2A

39-400 Tarnobrzeg

medorto@medorto.pl

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

lub na odległość w przypadku Konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ________________________________ nr ________________________________ zawartej dnia ________________________________ dotyczącej następujących Towarów:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proszę o zwrot kwoty ________________________________ zł (słownie: ________________________________ złotych) poprzez:

- przekaz pocztowy na adres: ________________________________

/*wypełnić jeśli dotyczy/,

- na rachunek bankowy o numerze:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/*wypełnić jeśli dotyczy/.

Data: _____________________

Podpis: _____________________

        /Konsument/

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY - POUCZENIE

Konsumencie - w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie -
w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

WZÓR

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: ________________________________

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA:

Imię i nazwisko/firma: ________________________________

Adres firmy:  ________________________________

NIP: ________________________________

E-mail: ________________________________

Numer telefonu: ________________________________

Numer zamówienia: ________________________________

Data odbioru zamówienia: ________________________________

Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c

ul. Al. Warszawska 2A

39-400 Tarnobrzeg

medorto@medorto.pl

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ________________________________ nr ________________________________ zawartej dnia ________________________________ dotyczącej następujących Towarów:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proszę o zwrot kwoty ________________________________ zł (słownie ________________________________ złotych) poprzez:

- przekaz pocztowy na adres: ________________________________

/*wypełnić jeśli dotyczy/,

- na rachunek bankowy o numerze:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/*wypełnić jeśli dotyczy/.

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Towar/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

Data: _____________________

Podpis: _____________________

        /Przedsiębiorca na prawach konsumenta/

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Załącznik nr 3 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: ________________________________

Konsument: 

Imię i nazwisko: ________________________________

Adres zamieszkania: ________________________________

E-mail: ________________________________

Numer telefonu: ________________________________

Numer zamówienia: ________________________________

Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c

ul. Al. Warszawska 2A

39-400 Tarnobrzeg

medorto@medorto.pl

Reklamacja Towaru przez Konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ________________________________ Towar:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/*informacja o towarze/

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

jest niezgodna z Umową.

Brak zgodności z Umową polega na:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/opis niezgodności z umową/.

Niezgodność została stwierdzona w dniu________________________________

Jako konsument żądam:

¨ wymiany Towaru

¨ naprawy Towaru

¨ obniżenia ceny

¨ odstępuję od umowy.

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiadacz rachunku bankowego: ________________________________

Data: ____________________

Podpis Konsumenta: __________________

Załącznik nr 4 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: _______________________________

Przedsiębiorca na prawach konsumenta: 

Imię i nazwisko/firma: _______________________________

Adres firmy:  _______________________________

NIP: _______________________________

E-mail: _______________________________

Numer telefonu: _______________________________

Numer zamówienia: _______________________________

Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c

ul. Al. Warszawska 2A

39-400 Tarnobrzeg

medorto@medorto.pl

Reklamacja Towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ________________________________ Towar:

__________________________________________________________________________________

/*informacja o towarze/

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

jest niezgodna z Umową.

Brak zgodności z Umową polega na:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/opis niezgodności z umową/.

Niezgodność została stwierdzona w dniu________________________________

Jako konsument żądam:

¨ wymiany Towaru

¨ naprawy Towaru

¨ obniżenia ceny

¨ odstępuję od umowy.

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiadacz rachunku bankowego: ________________________________

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Towar/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

PKD NR _____________________Opis _____________________

Data: _____________________

Podpis: _____________________

        /Przedsiębiorca na prawach konsumenta/