Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejsza Polityka prywatności i Polityka cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej: http://www.medorto.pl. Korzystanie
z ww. strony internetowej oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności
i Polityki Cookies.

 

§ 2 Jakich pojęć używamy ?

 

Administrator – wspólnicy spółki cywilnej Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg: Adriannna Piotrowska, Marek Piotrowski oraz Adam Chmiel.

 

Polityka - niniejsza Polityka prywatności i Polityka Cookies.

 

Dane osobowe - informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość,
w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

Strona/Sklep internetowy – strona internetowa/sklep internetowy znajdujący się pod adresem: http://www.medorto.pl.

 

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę/ Sklep internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

Formularz/Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu założenia
i rejestracji Konta/zalogowania Użytkownika na Konto, w celu złożenia zamówienia, w celu złożenia reklamacji, w celu wysyłki newslettera.

 

Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych Towarów.

 

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat wysyłki newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

 

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

 

§ 3 Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg: Adriannna Piotrowska (Adrianna Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

ADRIANNA PIOTROWSKA MEDORTO Adam Chmiel i wspólnicy S.C. z siedzibą
w Tarnobrzegu, ul. Aleja Warszawska, nr 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671376699, REGON: 361928478), Marek Piotrowski (Marek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Piotrowski; Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c. z siedzibą
w Tarnobrzegu, ul. Aleja Warszawska, nr 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671300294, REGON: 180470418) oraz Adam Chmiel (Adam Chmiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Chmiel - AD-MED; MEDORTO - Adam Chmiel i Wspólnicy s.c. z siedzibą
w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka, nr 24, lok. 54, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672051953, REGON: 180237350), dalej „Administrator”.

2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z Administratorem:

a) listownie na adres: ul. Aleja Warszawska, nr 2A, 39-400 Tarnobrzeg,

b) przez e-mail: medorto@medorto.pl,

c) telefonicznie: + 48 733 993 955.

3. Administrator niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

§ 4 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych ?

 

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane
w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie).

b) założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika na jego Koncie – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym w ramach naszej Strony internetowej, jak również Twój adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie login i hasło.

c) korzystanie ze Strony internetowej Sklepu internetowego Administratora - dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają konta na Stronie), przetwarzane są przez Administratora: w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach analitycznych
i statystycznych  polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników,
a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, jak również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw. W tym przypadku aktywność Użytkownika na Stronie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane
w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e) rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

f) korespondencja tradycyjna i e-mailowa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty e-mail korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą
z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

g) kontaktu telefonicznego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych
z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

h) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

i) statystycznym i archiwizacyjnym (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

j) marketingu naszych usług, a dokładnie w celu obsługi social mediów, w tym
w szczególności fanpage w portalu Facebook pod nazwą Medorto" sklep medyczno-rehabilitacyjny (@Medorto-sklep-medyczno-rehabilitacyjny) i wchodzenia w interakcje
z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

k) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (na podstawie
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

k) w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda).

 

§ 5 Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne ?

 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronie Administratora jako obowiązkowe np. w formularzu rejestracyjnym wiązać się będzie z brakiem możliwości założenia Konta, wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań. W związku z tym podanie danych jest dobrowolne jednak w pewnych sytuacjach wskazanych przez Administratora, niezbędne do pełnego korzystania ze strony Sklepu internetowego.

2. Podanie przez Użytkownika – danych osobowych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał Administratorowi.

 

§ 6 Jak wygląda bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ?

 

1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych, które stosuje po to, aby wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. Tym samym środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. Wobec tego dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

2. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

3. Jednocześnie także i Użytkownik powinien dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

 

§ 7 Media społecznościowe – Facebook (Meta Platforms)

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil prowadzony przez Administratora w mediach społecznościowych: Facebook (Meta Platforms), tj. na stronie fanpage Medorto sklep medyczno-rehabilitacyjny.

2. Twoje dane osobowe podawane na tym fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności fanpage. Do przetwarzania danych dochodzi w momencie, w którym Użytkownik, za pośrednictwem Facebooka (Meta Platforms) będzie podejmował aktywność na tym profilu np. poprzez polubienie profilu, obserwowanie profilu, wysyłanie wiadomości za pośrednictwem profilu czy komentowanie opublikowanych przez Administratora postów.

3. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie fanpage. Zasady panujące na fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook (Meta Platforms) wynikają z regulaminów Facebooka (Meta Platforms).

4. W każdej chwili możesz przestać obserwować fanpage. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z jego fanpage. 

5. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook (Meta Platforms) i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia, istnienia fanpage  na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie, czy też kliknięcie „Obserwuj” fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych Towarów albo obrony przed roszczeniami. 

7. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym fanpage, serwisowi IT.

8. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka (Meta Platforms).

 

§ 8 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe ?

 

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom współpracującym
z Administratorem, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w celu realizacji usług. W związku z tym będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych,  dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, a także urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami
i księgowością, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.

3. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich (z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług np. Google, Facebook - dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach w całości lub częściowo. Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Jednakże Użytkownik powinien każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony swoich danych osobowych. Natomiast jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że dane Użytkownika będą mogły zostać przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę
i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google), stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę. Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego
z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

4. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

5. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z nim np., w zakresie obsługi administracyjnej, technicznej, informatycznej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, firmom windykacyjnym, prawnikom itd., dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

§ 9 Jaki jest okres przetwarza Twoich danych osobowych ?

 

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi
i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

2. Dane osobowe Użytkowników zebrane w ramach świadczenia usługi Konta przechowujemy przez okres posiadania Konta dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych
z korzystaniem z naszych usług). Zatem w tym przypadku okres przetwarzania danych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie ww. przedłużonego okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej
z otrzymywanymi wiadomościami).

 

§ 10 Jakie są Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?

 

1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych,

b) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie,

c) prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne,

d) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Użytkownik – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych),

f) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu,

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,

h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik może
w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie,

i) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,

j) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Użytkownika lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem (szczegółowe dane kontaktowe w § 3).

 

§ 11 Jakie technologie są niezbędne do korzystania ze Strony ?

 

W celu korzystania ze Strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

a) urządzenia z dostępem do sieci Internet,

b) aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,

c) przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

§ 12 Jakie formularze stosuje Administrator w ramach swojej Strony internetowej ?

 

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach swojej Strony:

a) formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym –
w momencie dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Użytkownik ma możliwość utworzenia konta Użytkownika. W tym celu, Użytkownik powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podać dane takie jak m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
a następnie ustanowić hasło w celu weryfikacji. Te dane są oznaczone jako obowiązkowe i bez ich podania nie będzie możliwe założenie Konta użytkownika. Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w Regulaminie sklepu internetowego i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania Konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są ww. Regulaminie.

b) formularz zamówienia w Sklepie – składając zamówienie w Sklepie internetowym Administratora musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie sklepu internetowego w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych
i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Są to głównie: imię, nazwisko, adres: ulica i numer, miasto, kod pocztowy, kraj, adres e-mail lub telefon komórkowy. Jeżeli posiadasz już Konto użytkownika w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się na swoje Konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniem. Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur). 

c) formularz reklamacji i odstąpienia od umowy – w przypadku korzystania z Towarów Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy.
W tym celu, Administrator umożliwia Ci wypełnienie formularza reklamacyjnego
i formularza odstąpienia od umowy załączonych do Regulaminu sklepu internetowego. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane. Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem sklepu internetowego. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub odstąpienia od umowy  oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.

d) formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera.

Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o Towarach, nowych Towarach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited (Facebook – Meta Platforms) tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook – Meta Platforms (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

 

§ 13 Polityka plików cookies

 

1. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itd.).

2. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym i marketingowym.

3. Administrator może umieszczać w urządzeniu końcowym Użytkownika zarówno pliki stałe, jak i sesyjne. Pliki sesyjne zazwyczaj są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików stałych.

4. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.

5. Mając na uwadze domeną internetową, od której pochodzą cookies, Administrator korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:

a) Pliki własne – niezbędne pliki cookies Strony internetowej, ustawiane przez serwery internetowe Strony internetowej, pochodzące bezpośrednio ze Strony internetowej Administratora. Pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej). Te cookies są zawsze aktywne i nie można ich wyłączyć. Zgoda nie jest wymagana. Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku;

b) Pliki osób trzecich – Google Analytics, ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasza Strona internetowa, pochodzące z innych stron internetowych, w tym przypadku są to pliki cookies dostarczane przez Google. Pliki te umożliwiają zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z naszej Strony internetowej przez Użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin,  badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać naszą Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla Użytkowników. Zgoda jest wymagana. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906

c) Pliki osób trzecich – wtyczka społecznościowa kierująca do social mediów, tj. Facebook. Użytkownik po kliknięciu w ikonę wtyczki Facebook odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia „Udostępnij” lub „Lubię to” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). Zgoda jest wymagana. Pliki cookies wykorzystywane przez wtyczki Facebook pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do Facebooka, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Pliki cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.  

6. Podczas pierwszego wejścia na naszą Stronę internetową musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać
z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę.

7. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje. W tym celu jako Użytkownik możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej, jak również możesz usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl.

 

§ 14 Logi Serwera

 

Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest
w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Tym samym Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika. 

 

§ 15 Postanowienia ogólne

 

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania
z Danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Sklepie internetowym Administratora.

2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na Stronie internetowej Sklepu internetowego Administratora. W rezultacie u góry Strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.