logo nfz

Refundacja-online Sprawdź jak to działa

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
www.medorto.pl
 
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1.Sklep internetowy jest dostępny w domenie http://www.medorto.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę: Adrianna Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADRIANNA PIOTROWSKA MEDORTO Adam Chmiel
i wspólnicy S.C., pod adresem ul. Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671376699, REGON: 361928478, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Marek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Piotrowski; Medorto Adam Chmiel
i Wspólnicy s.c., pod adresem ul. Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671300294, REGON: 180470418, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Adam Chmiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Chmiel - AD-MED; MEDORTO - Adam Chmiel
i Wspólnicy s.c., pod adresem ul. Zwierzyniecka 24 lok. 54, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672051953, REGON: 180237350, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wspólnie działających
w formie spółki cywilnej pod nazwą: Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c., pod adresem ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672236730, REGON: 180808171, adres poczty elektronicznej: medorto@medorto.pl, numer telefonu: + 48 733 993 955.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności i Polityce cookies opublikowanej na stronie Sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta korzystających ze Sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 
§ 2 Definicje
 
Pojęcia użyte w Regulaminie sklepu internetowego oznaczają:
 
Sprzedawca/Usługodawca – Adrianna Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADRIANNA PIOTROWSKA MEDORTO Adam Chmiel i wspólnicy S.C., pod adresem ul. Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671376699, REGON: 361928478, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Marek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Piotrowski; Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c., pod adresem ul. Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671300294, REGON: 180470418, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Adam Chmiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Chmiel - AD-MED; MEDORTO - Adam Chmiel i Wspólnicy s.c., pod adresem ul. Zwierzyniecka 24 lok. 54, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672051953, REGON: 180237350, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wspólnie działających w formie spółki cywilnej pod nazwą: Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c., pod adresem ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672236730, REGON: 180808171, adres poczty elektronicznej: medorto@medorto.pl, numer telefonu:
+ 48 733 993 955.
 
Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.
 
Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 
Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów. Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów
w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej.
 
Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem medorto@medorto.pl, oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 
Produkt – produkt zakupiony w Sklepie, dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 
Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 
Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 
Operator płatności – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 
Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 
Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287), dalej jako Ustawa.
 
Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), dalej jako Kodeks cywilny.
 
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 
 
§ 3 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 
1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Usługobiorcę – wypełnieniu Formularza Rejestracji o Dane Zamawiającego, kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz hasło, w celu dokonania weryfikacji. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: medorto@medorto.pl, lub też pisemnie na adres: ul. Aleja Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg.
b) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się
z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka
w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch następujących po sobie kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię
i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny
z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
§ 4 Warunki i procedura zawierania umowy sprzedaży
 
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie § 3 pkt. 1 lit. b) Regulaminu.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport) oraz
o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy
o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3 § 4 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 
§ 5 Formy płatności za Produkt
 
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą (Visa oraz MasterCard – autoryzacja i przewarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku wskazanego w możliwych opcjach) oraz BLIK za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi, kartą płatniczą oraz Blikiem przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Operator płatności - serwisu PayU.pl.
3. Sprzedawca jednocześnie wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisów płatności on-line oraz, że nie jest Administratorem danych w odniesieniu do podanych w tych serwisach danych osobowych.
 
§ 6 Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu
 
1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie Produktu) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także
w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) przesyłka kurierska,
b) odbiór osobisty.
5. Odbiór osobisty dostępny jest pod adresem:  ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg – w dni Robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00.
6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności dostępnej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Operatora Płatności PayU, czas wysyłki Produktu liczy się od momentu potwierdzenia otrzymania płatności przez nasz system - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy i w tym przypadku wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w do 24 godzin.
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta płatności dostępnej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Operatora Płatności PayU, liczy się od momentu potwierdzenia otrzymania płatności przez nasz system - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 
§ 7 Reklamacje
 
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany
w niniejszym Regulaminie.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z polityką prywatności.
8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca,
w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana ww. punktach 1 – 9 § 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
a) pisemnie na adres: ul. Aleja Warszawska, nr 2A, 39-400 Tarnobrzeg,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: medorto@medorto.pl.
11. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane
w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
12. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 
§ 8 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
 
1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną. Aby zachować termin
do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się
w załączniku do niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana
do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient potwierdzi jej otrzymanie.
7. Niektóre produkty oferowane w Sklepie internetowym stanowią wyroby medyczne. Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi.
§ 9 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach Konsumenta
 
1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
2. Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.: usług świadczonych drogą elektroniczną, odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy,
a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
4. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
 
§ 10 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
 
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
4. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta
 
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem
a Sprzedawcą,
c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie
z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 
§ 12 Postanowienia końcowe
 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Jeżeli chodzi o zmianę Regulaminu to Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
 
Załączniki:
 
Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta.
Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
Załącznik nr 3 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta.
Załącznik nr 4 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 
 
 
Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta.
 
 
WZÓR
FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W PRZYPADKU KONSUMENTA
 
 
 
Miejscowość, data: …………………………….
 
 
Konsument:
Imię i nazwisko …………………………….
 
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
 
Numer telefonu: …………………………….
 
Numer zamówienia: …………………………….
 
Data odbioru zamówienia: …………………………….
Sprzedawca – Sklep Internetowy
„Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c
ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg,
http://www.medorto.pl
 
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
 
 
 
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Proszę o zwrot kwoty …………………………………………………………………………….. zł
(słownie ……………………………………………………………………………złotych) poprzez:
 
przekaz pocztowy na adres: ………………………………………………………………..…………
 
/*wypełnić jeśli dotyczy/,
 
na rachunek bankowy o numerze:
 
…………………………………………………………………………………………………………..
 
/*wypełnić jeśli dotyczy/.
 
Data: _____________________
Podpis: _____________________
/Konsument/
 
 
 
Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 
WZÓR
FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
 
Miejscowość, data: …………………………….
 
 
Przedsiębiorca na prawach konsumenta:
 
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
 
Adres firmy: ……………………………….
 
NIP: ……………………………
 
E-mail: …………………………….
 
Numer telefonu: …………………………….
 
Numer zamówienia: …………………………….
 
Data odbioru zamówienia: …………………………….
Sprzedawca – Sklep Internetowy
„Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c
ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg,
http://www.medorto.pl
 
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 
 
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Proszę o zwrot kwoty …………………………………………………………………………….. zł
(słownie ……………………………………………………………………………złotych) poprzez:
 
przekaz pocztowy na adres: ………………………………………………………………..…………
 
/*wypełnić jeśli dotyczy/,
 
na rachunek bankowy o numerze:
 
…………………………………………………………………………………………………………..
 
/*wypełnić jeśli dotyczy/.
 
Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Towar/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy O prawach konsumenta.
 
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:
 
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
 
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
 
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
 
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
 
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
 
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
 
 
 
Data: _____________________
Podpis: _____________________
/Przedsiębiorca na prawach konsumenta/
 
 
Załącznik nr 3 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta.
 
WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA
 
 
Miejscowość, data: …………………………….
 
Konsument: 
Imię i nazwisko: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
 
Sprzedawca – Sklep Internetowy
„Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c
ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg,
http://www.medorto.pl
 
Reklamacja Towaru
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu……………………………………
Towar
……………………………………………………………………………………………………………
/*informacja o towarze – wskaż jaki towar kupiłeś/aś/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….jest wadliwy.
 
Wada polega na ………………………………………………………………………………….
/*opisz wadę/ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 
Wada została stwierdzona w dniu……………………………………………………………………
/*napisz kiedy stwierdziłeś/aś wadę towaru/
 
Z uwagi na powyższe, żądam:
wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
usunięcia wady towaru/nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. ……………………………………zł,
słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).
/*zaznacz w kółku odpowiednie żądanie/
 
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków pieniężnych:
……………………………………………………………………………………………………………
/*wypełnić jeśli dotyczy/
lub
 
przekaz pocztowy na adres: ………………………………………………………………………….
/*wypełnić jeśli dotyczy/
 
 
 
Data: _____________________
Podpis: _____________________
/Konsument/
 
Załącznik nr 4 – Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 
WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
 
 
 
Miejscowość, data: …………………………….
 
Przedsiębiorca na prawach konsumenta: 
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres firmy:  ……………………………….
NIP: ……………………………
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
 
Sprzedawca – Sklep Internetowy
„Medorto Adam Chmiel i Wspólnicy s.c
ul. Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg,
- Sklep Internetowy http://www.medorto.pl
 
Reklamacja Towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta
 
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu……………………………………
Towar
……………………………………………………………………………………………………………
/*informacja o towarze – wskaż jaki towar kupiłeś/aś/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….jest wadliwy.
Wada polega na ………………………………………………………………………………….
/*opisz wadę/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
 
Wada została stwierdzona w dniu……………………………………………………………………
/*napisz kiedy stwierdziłeś/aś wadę towaru/
 
Z uwagi na powyższe, żądam:
o wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
o usunięcia wady towaru/nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
o obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. ……………………………………zł,
słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
o odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).
/*zaznacz w kółku odpowiednie żądanie/
 
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków pieniężnych:
……………………………………………………………………………………………………………
/*wypełnić jeśli dotyczy/
lub
 
przekaz pocztowy na adres: ………………………………………………………………………….
/*wypełnić jeśli dotyczy/
 
Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Towar/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy
o prawach konsumenta.
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:
 
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
 
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
 
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
 
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
 
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
 
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
PKD NR ……………………… Opis………………………………………………………………
 
 
 
Data: _____________________
Podpis: _____________________
/Przedsiębiorca na prawach konsumenta/
 
 
 
 
 
 

Bezpieczne płatności:

przelewy24 mastercard blik visa

Superszybka wysyłka:

wysyłka

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej

Akceptuje